ဒီမိုကရေစီအတွက် အသိပညာ မြန်မာပြည်


ဓာတ်ပုံများကပြောသော: ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်ရပ်မှန်များ

မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသန အဖွဲ့အစည်း (MIID)သည် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အခြေအနေများကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြချက်များနှင့် လှပသော ဓာတ်ပုံ အက်ဆေးများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြထားပါသည်။


Watch the videos in English, Burmese and French and read the Report.

အမေ့ခံ သူရဲကောင်း ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ

မြန်မာ့စီးပွားရေးအတွက် သူရဲကောင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ

With the Centre for Economic and Social Development (CESD), a think tank in Myanmar, we produced short 1-minute videos in English and Myanmar to raise awareness about a research survey CESD was conducting to better understand the challenges facing Myanmar’s migrant workers during the early days of the COVID-19 pandemic. 

Myanmar Speaker Series

A series of talks and videos supported by the Knowledge for Democracy Myanmar initiative. Full series in English

Videos with Burmese version available below

[MM] The road ahead on education reform: What comes next for Myanmar?

[BUR] Boosting Investment in Social Science Research in Myanmar