ဦး ဆော င်တင်ပြ သူ
နန်း ဖြူ ဖြူ လင်း
ဂျဲ န်ဒါ နှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်ရေး
တက်ကြွ လှုပ်ရှား အရေး ဆိုသူ

မနက် ၉း ၀၀-၁၀း ၃၀
(မြ န်မာ စံတော် ချိ န်)

စာ ရင်း သွင်း တက်ရော က်ရန်
https://bit.ly/GenderLabTalkSeries4

ေဆွး နွေး မည့်အကြော င်း အရာ

  • မြ န်မာ နိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် ဂျဲ န်ဒါ တန်း တူရေး
  • နော က်ခံအကျ ဉ်း
  • ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် ဂျဲ န်ဒါ တန်း တူရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲ များ
  • ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် ဂျဲ န်ဒါ တန်း တူရေး ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း များ
  • ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေ စီဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေ ခံံ ဥပဒေ ဖွဲ့စည်း ပုံများ တွွွင် ဂျဲ န်ဒါ တန်း တူရေး များ ပါ ဝင်လာ စေ ရန်အတွက် နည်း လမ်း များ

ဤအကြော င်း အရာ နှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြ န်အလှန်ဆွေး နွေး ပွဲတစ်ခုကိုလည်း နော က်ဆက်တွဲလုပ်ဆော င်ပါ မည်။