ဒီမိုကရေ စီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ဝါ ဒဆိုင်ရာ အခြေ ခံမူများ
မြ န်မာ ဘာ သာ စကား ဖြ င့်တင်ပြ ဆွေး နွေး ပါ မည်။

https://genderlab.ait.ac.th/

ဆွး နွေး မည့်အကြော င်း အရာ

  • ဒီမိုကရေ စီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ဝါ ဒဆိုင်ရာ အခြေ ခံမူများ
  • ဒီမိုကရေ စီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ဝါ ဒတို့၏ အဓိပ္ပါ ယ်ဖွင့်ဆိုချ က်
  • ဒီမိုကရေ စီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ဝါ ဒတို့၏ ကွဲပြား ချ က်များ နှင့် တူညီချ က်််််များ
  • ဖက်ဒရယ်ဝါ ဒ အမျိုး မျိုး နှင့် ဥပမာ များ
  • ဒီမိုကရေ စီစနစ််၏ဥပမာ များ
  • ဒီမိုကရေ စီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ဝါ ဒတို့ မည်သည့််အတိုင်း အတာ အထိ သဟဇာ ဖြ စ်ကြ သနည်း ။ နိဂုံး ချု ပ်နှင့် နော က်ဆက်တွဲ အကျိုး ဆက်များ

ဦး ဆော င်တင်ပြ သူ

ပါ မော က္ခ ARDETH MAUNG THAWNGHMUNG
နိိုင်ငံရေး သိပ္ပံဌာ န၊
မက်ဆာ ချူး ဆက်လိုဝဲလ် တက္ကသိုလ်

ကျ င်း ပမည့်အချိ န်

၂၈၊ ဧပြီ လ၊ ၂၀၂၃
သော ကြာ နေ့

မနက် ၉း ၀၀-၁၀း ၃၀
(မြ န်မာ စံတော် ချိ န်)

စာ ရင်း သွင်း တက်ရော က်ရန်
http://bit.ly/3ZQzPOj