ဓာတ်ပုံများကပြောသော: ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်ရပ်မှန်များ

မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသန အဖွဲ့အစည်း (MIID)သည် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အခြေအနေများကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြချက်များနှင့် လှပသော ဓာတ်ပုံ အက်ဆေးများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြထားပါသည်။